Adatkezelési Tájékoztató

Kedves Vendégeink!
A Szálláshely tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért az alábbi Adatkezelési
Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) a Szálláshely hivatalos weboldalán elektronikusan is
elérhetővé teszi. A Szállásadó, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – rendelkezéseinek megfelelően jár
el.
A www.ezustszarvasgerendahaz.hu oldalon egy online foglalási rendszer is elérhető, amely útján az
Ezüstszarvas Öko-Gerendaházba nyílik lehetőségük szállást foglalni. A foglalás során megadott adatokat a
Szállásadó kezeli.
Az adatkezelő az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja Önöket a részére megadott és
általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Adatkezelő tájékoztatja, hogy a rögzített személyes
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen
nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően 2018. május 25. napjától megváltozott,
ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU)
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).
Ön, mint Vendég, a honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó, elfogadja jelen
adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.
I. Alapfogalmak
a) személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó,
vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
b) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
c) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható
természetes személy;
d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
e) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
f) adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és
bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;

g) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
h) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége. Különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása,
átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése,
vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy
összekapcsolása, korlátozása, törlése és/vagy megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép‐, hang‐ vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj‐ vagy tenyérnyomat, DNS‐minta,
íriszkép) rögzítése.
i) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
j) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
k) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
l) adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
m) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Hozzájárulásnak
minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során
egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben
az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.
n) kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján,
az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli.
o) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
p) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják.
II. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Adatkezelő neve: Flammné Salgó Viktória – Szállásadó
Adatkezelő elérhetősége: ezustszarvas2020@gmail.com
Cím: 3323 Szarvaskő Hrsz. 790.
Telefonszám: +36 70 310 3799

III. Adatkezelés célja
Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:
a. Elsődlegesen a Vendégházba történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett
személyes adatait megadni.
b. Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő számla kiállításához.
c. A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak
érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény következik be, amiről szükséges tudnia, arról
tájékoztatni tudjuk.
d. Kötelező adatszolgáltatás az NTAK felé.
IV. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő a Vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:
a. A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés
teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.
b. A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számlakészítési
kötelezettség. Jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.
c. A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok
kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről
megfelelően tájékoztatni tudjuk.
A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése
esetén, az adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet
a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos
jogaikról.

V. A kezelt adatok köre
Adatkezelő honlapján működő foglalási felület igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban a
foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

  •  Név (családi és utónév),
  • Vendég neme
  • Anyja neve
  • Születési hely, idő
  • Lakcím irányítószáma
  • Telefonszám,
  • E‐mail cím,
  • Számlázási cím
  • Azonosító okmány típusa, száma

Vendég kifejezetten hozzájárul, hogy a vele tartózkodó gyermeke (a Rendelet értelmében 16 évnél
fiatalabb gyermek) személyes adatait a Szállásadó kezelje.

VI. Az adatkezelés időtartama
Az adatok kezelése a Vendég által történő foglalás időpontjával kezdődik, és a Vendégnek a Vendégházból
történő távozását követően 365 napon belül törlésre kerül. A Vendég nevének és számlázási címének
vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt
követően adatkezelő megsemmisíti azokat.
VII. Adatbiztonság
Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes
adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az
adatkezelő honlapján keresztül működő foglalási rendszer egy külső védett tárhely szolgáltatónál került
elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt adatokhoz a szolgáltató nem férhet hozzá.
Adatkezelő munkafolyamatait jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi.
VIII. A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei


1. A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van‐e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt
adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.


2. A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.


3. Vendég kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi
kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése
jogellenes, az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve
azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


4. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen
hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a
visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.


5. A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges
ideig;

az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás
korlátozását kéri;

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy


az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy
jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem
használhatja.


6. A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges
intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét
követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.


7. Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az II. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt
rögzített címre, vagy e‐mail címre küldheti meg.
Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy –
választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.
A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., a továbbiakban:
NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Szarvaskő, 2023. január 1.

Kamera adatkezelési tájékoztató

Az Ezüstszarvas Öko-Gerendaház területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési
szabályzata
1. A kezelt adatok köre
A vendégház területén a melléképületre felszerelt kamera található. A mozgás megfigyelése elektronikus
megfigyelési rendszerrel történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.
A kamerarendszert a vendégház működteti.

2. Az adatkezelés célja
A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja a vendégház vagyontárgyainak védelme. További cél
a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként történ
felhasználása a hatósági eljárások keretében.

3. Az adatkezelés jogalapja
A vendégház területén tartózkodó személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett
adatkezelésről tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen
megjelenni kívánó további személyek részére, jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő
módon, ismertető került kihelyezésre. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a vendégház
vendégei vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása
önkéntes, ráutaló magatartással történik, akik a vendégház területén tartózkodnak elfogadják, hogy róluk
felvételek készülhetnek, és azok a szabályzatban meghatározottak szerint felhasználhatóak.


4. Az adatkezelés időtartama
A képfelvételeket a vendégházban lévő központi felvevő egységen 5 napig tároljuk.
5. Az adatkezelés jogosultsági köre
A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a vendégház üzemeltetői
jogosultak. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a vendégház üzemeltetői
nézhetik vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a vendégház
üzemeltetői készíthetnek.
6. Az adatbiztonsági intézkedések
6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a
képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
6.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése,
az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik. A kamerák által
sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
6.3. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, hogy az
adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről
készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt
képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
6.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a rögzítésre került
felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
6.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan megkezdéséről és
a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a
cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi
szabályzat szerinti formanyomtatványon kell vezetni.
7. Kamerák elhelyezése
A vendégház területén összesen 1 darab, a melléképületre felszerelt kamera található.
8. Az érintettek jogai

8.1. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve
– azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont).
8.2. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a
képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy
más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a
hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre a megsemmisítés mellőzésének
kérésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes
adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet a vendégház vezetőjének kell benyújtani.
8.3. Az érintett kérelmezheti a vendégháznál
a) a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő , adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
b) ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik, valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a
vendégházvezető megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani.
Szerkezetbe foglalt szabályzat 2023. 01. 01.-én lép hatályba.
Szarvaskő 2023. január 1.

Scroll to Top